سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تمامی نیمسال ها از لینک های زیر دانلود نمایید تا نیمسال قبل

نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه

 

 

1-نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 87-86-2


2- نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 88-87-1


3- نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 88-87-2


4- نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 89-88-1


5- نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 90-89-1


6- نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 90-89-2


7- نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 91-90-1


8- نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 91-90-2


9- نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 92-91-1


10-نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 92-91-2


11-نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 93-92-1


12-نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 93-92-2


13-نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 94-93-1


14-نمونه سوالات رشته⇓زبان و ادبیات فارسی ⇓ با پاسخنامه نیمسال 94-93-2