سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته مهندسی کامپیوتر نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید 

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

 

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

 

برچسب ها  دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه رشته فرشگرایش طراحی فرشگرایش بافت و مرمت فرشمبانی هنرهای تجسمی 2آشنایی با کامپیوتر انسان طبيعت طراحي xمبانی هنرهای تجسمی 1x

'گرایش ها :

گرایش طراحی مهندسی کامپیوتر ,نرم افزار ,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓مهندسی کامپیوتر ⇓ نیمسال 94-93-2