آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی پیام نور

دفترچه های موجود کاردانی به کارشناسی هر دفترچه 20.000 ریال
1 رشته دوره88 دوره89
2 آموزش دینی و عربی " "
3 آموزش محیط زیست "  
4 آموزش علوم تجربی " "
5 آموزش ریاضی   "
6 آمورش زبان اتگلیسی " "
7 آموزش و پرورش ابتدایی " "
8 حرفه و فن " "
9 مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی "  
10 مهندسی تولیدات دامی " "
11 تربیت مربی امور تربیتی " "
12 ریاضی محض "  
13 تربیت بدنی و علوم ورزشی " "
14 تربیت معلم قرآن کریم " "