آزمون کارشناسی ارشد پیام نور

دفترچه های موجود   کارشناسی ارشد
  رشته
 90
دی
90
اردیبهشت
89 88 87 86 85 84
1 اقتصاد اسلامی *              
2 اخلاق (فلسفه اخلاق ) *       " " " "
3 اخلاق (دانشگاه مجازی )         " "    
4 اخلاق - اخلاق اسلامی   *            
5 آمار- ریاضی * * " " " " "  
6 آموزش زبان انگلیسی * * " " " " " "
آموزش محیط زیست * * " "        
8 آموزش زبان فارسی *       " " " "
آموزش فارسی - غیر فارسی زبانان *              
10  زبان و ادبیات فارسی  * " " " " " "
11  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات مقاومت *              
12 الهیات (فقه و مبانی ) * * " " " "    
13 تاریخ تشیع     " " " "    
14 الهیات (فلسفه و کلام ) * *   " " " " "
15 الهیات (علوم قران و حدیث) * * " " " "    
16  پژوهش و هنر * * " "        
17  فیتو شیمی * *            
18 فیزیک *   " " " " " "
19 حسابداری * * " " " "    
20 حقوق (بین الملل) * *   " " " "  
21 حقوق( جزا و جرم شناسی ) * * " " " " "  
22 حقوق ( خصوصی ) * * " " " " "  
23 جغرافیا (شهری ) * * " " " " "  
24 جغرافیا طبیعی (اقلیم شناسی ) *   "   " "    
25 جغرافیا ( روستایی ) * * " " " " " "
26 M.B.A * * " " " " "  
27  مدیریت اجرایی * * " "        
28  مدیریت دولتی * * * * *   * *
29 مدیریت ( منابع انسانی )     " " " " " "
30 مدیریت ( تحول )     " " " " " "
31 مدیریت (تشکیلات و روشها )     " " " " " "
32 مدیریت ( بازرگانی )- * * " " " " "  
33 مدیریت ( فن اوری اطلاعات )   * "   " "    
34  مدیریت فن اوری اطلاعات - سیستم - کسب و کار - مدیریت دانش *              
35  مدیریت اجرایی   *   *        
36  مدیریت رسانه * * *          
37 کشاورزی بیو تکنولوژی * * " " " "    
38 کشاورزی اقتصاد کشاورزی * *   " " "    
39  کشاورزی (مدیریت و آبادانی روستایی )       " " "    
40  کشاورزی- اصلاح نباتات * *            
41  کشاورزی - زراعت * *            
42  کشاورزی - مدیریت تولید *              
43 مهندسی کامپیوتر نرم افزار *   " " " " "  
44  مهندسی فن آوری اطلاعات - سیستم چند رسانه ای *              
45  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی *              
46  صنایع * * " " " "    
47  صنایع - سیستم اقتصادی اجتماعی * *            
48  صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری * *            
49  منابع طبیعی محیط زیست - ارزیابی و امایش *              
50  معماری *              
51 مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار - فن آوری - علوم کامپیوتر ) مجازی       " " "    
52 نهج البلاغه * *     " "    
53 علوم اقتصادی * * " " " "    
54  علوم سیاسی * * * *        
55 جامعه شناسی * * " " " " " "
56  علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) * * "        
57 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش     "   " "    
58 علوم تربیتی ( برنامه ریزی درسی ) * * "   " " " "
59  عمران - سازه های هیدرولیک * *            
60 روانشناسی * * " " " " " "
61  مدیریت رسانه     "          
62 ریاضی ( جبر =محض)       " " " " "
63 ریاضی ( کاربردی ) * *     " " " "
64  ریاضی محض - جبر و هندسه * *            
65  راه و ترابری     "          
66  شیمی *             *
67 شیمی (آلی )  *     " " "  
68 شیمی ( فیزیک ) "   " " "  
69 شیمی ( معدنی )     " " "  
70 شیمی ( تجزیه ) " " " " "  
71  شیمی - بیو تکنولوژی   *            
72 تربیت بدنی ( فیزیولوژی )       "   " " "
73 تربیت بدنی ( حرکات اصلاحی )       "   " " "
74  تربیت بدنی و علوم ورزشی * *   * *      
75 تربیت بدنی ( مدیریت و برنامه ریزی )     " " " " " "
76  تربیت بدنی - مدیریت ورزشی *   *          
77 تربیت بدنی ( عمومی )   " " " " " "
78 تاریخ ( تاریخ ایران اسلامی )  * "   " "    
79  تاریخ تشیع * * * * * *    
80  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت * * *          
81 زبان شناسی همگانی " " " " " "
82  زبان و ادبیات عرب * *            
83 علوم سیاسی     "          
84 زمین شناسی ( چینه شناسی و فسیل  ) " " " "    
85  زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی *              
86 زیست ( گیاهی ) "   " " " "
87 زیست ( جانوری )  *   " " " " "
88 زیست ( بیو شیمی )  * " " " " " "
89  زیست فناوری بیوتکنولوژی- میکروبی *              
90 علوم کتابداری و اطلاع رسانی * * "   "      
91 علوم تربیتی (آموزش محیط زیست )         "