سبد خرید

کالایی در سبد نیست

 دانلود  نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی تمام گرایشها دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه دروس

 

 

دانلود  نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی تمام گرایشها دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه دروس در ادامه مطلب:  قسمت پیوست ها (پایان مطالب)دانلود کنید

رياضيات پايه
(جامعه شناسي)انحرافات وسياست اجتماعي
اصول آموزش و ترويج تعاوني
اصول توانبخشي
اصول حسابداري
اصول علم اقتصاد
اصول علم سيا ست
اصول و انديشه هاي تعاوني
اعتياد
اقتصاد ايران
اقتصاد توسعه
اقتصاد خرد و کلان
امور مالي تعاونيها
انحرافات وسياست اجتماعي
انواع و کارکرد تعاونيها
آشنايي با روش هاي مددکاري اجتماعي
آمار مقدماتي
آماردرعلوم اجتماعي
بررسي مسائل اجتماعي ايران
برنامه ريزي روستايي
برنامه ريزي شهري
برنامه ريزي مسکن
برنامه ريزي مشارکتي
برنامه ريزي منطقه اي
بودجه ريزي
بهداشت رواني
پويايي گروهي
تاريخ تفکر اجتماعي در اسلام
تامين و رفاه اجتماعي
تغييرات اجتماعي
تکنيک هاي خاص تحقيق
توان بخشي گروه هاي خاص
توسعه پايدار
جامعه شناسي ارتباط جمعي
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
جامعه شناسي انقلاب
جامعه شناسي اوقات فراغت
جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران
جامعه شناسي آموزش و پرورش
جامعه شناسي توسعه
جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي
جامعه شناسي جهان سوم
جامعه شناسي خانواده
جامعه شناسي در ادبيات فارسي
جامعه شناسي روستايي
جامعه شناسي سازمانها
جامعه شناسي سياسي
جامعه شناسي شهري
جامعه شناسي صنعتي
جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي
جغرافياي انساني ايران
جمعيت شناسي ايران
حفظ جزء 30 قرآن کريم
حقوق تجارت
حقوق تعاون(تهيه اساسنامه وآيين نامه)
حقوق کار
حقوق مددکاري
روانشناسي اجتماعي
روانشناسي کودکي و نوجواني
روش تحقيق عملي
روش تحقيق عملي در خدمات اجتماعي
روش تحقيق نظري
روشها وفنون توانمند سازي
روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت
رياضيات پايه
رياضيات در برنامه ريزي
رياضيات دربرنامه ريزي
زبان تخصصي- مطالعه متون علوم اجتماعي 1
زبان تخصصي-مطالعه متون عتوم اجتماعي 2
زبان تخصصي 1
زبان تخصصي 2متون برنامه ريزي
زمينه هاوشيوه هاي همياري درجوامع شهري وروستايي
زنان وسياست اجتماعي
سازماندهي و مديريت در تعاونيها
سرپرستي در خدمات اجتماعي
سمينار مسائل تعاوني
سياست اجتماعي
سياست گذاري توريسم
سياست گذاري محيط زيست
سياست هاي بهداشتي وآموزشي
سياستهاي بهداشتي وآموزشي
سير تحول تعاوني در ايران و جهان
فقر و نابرابري اجتماعي
فقر ونابرابريهاي اجتماعي
فلسفه اخلاق
فنون برنامه ريزي اجتماعي
کار تحقيقي
کارآفريني و توانمند سازي
کارآفريني وتوانمندسازي
کاربرد جمعيت شناسي
کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي
کاربرد کامپيوتر در مدد کاري اجتماعي
کاربرد کامپيوتر درعلوم اجتماعي
کارتحقيقي
کارورزي مددکاري اجتماعي جامعه اي
کارورزي مددکاري اجتماعي فردي
کارورزي1
کارورزي2
کاورزي مدد کاري اجتماعي گروهي
کليات حقوق
مباني تاريخ اجتماعي ايران
مباني تعاون
مباني تفکر جمعي و کار گروهي
مباني جامعه شناسي- مفاهيم اساسي 1
مباني جامعه شناسي-مفاهيم اساسي1
مباني جامعه شناسي-مفاهيم اساسي2
مباني جمعيت شناسي
مباني روانشناسي-مفاهيم اساسي
مباني روانشناسي –مفاهيم اساسي
مباني روانشناسي ، مفاهيم اساسي
مباني فلسفه 1
مباني فلسفه1
مباني مددکاري اجتماعي
مباني مديريت و سازماندهي
مباني مديريت وسازماندهي
مباني مردم شناسي
مباني مطالعات فرهنگي
مدد کاري اجتماعي با خانواده
مددکاري اجتماعي جامعه اي
مددکاري اجتماعي فردي
مددکاري اجتماعي گروهي
مديريت  بحران و ريسک
مديريت بحران وريسک
مردم شناسي فرهنگي
مقدمات مشاوره و راهنمايي
نظريه هاي برنامه ريزي
نظريه هاي جامعه شناسي 1
نظريه هاي جامعه شناسي 2

دانلود نمونه سوالات پیام نور

سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور