بانک سوالات رشته حسابداری دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

بانک سوالات رشته حسابداری با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 92-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی وتعدادترمهای موجودازسال 84 به بعدبرای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است بقیه ترمها از سال 80 تا 84 لیست که شامل 8 تا 10 ترم است در آینده نزدیک اضافه خواهد شد .

ادامه مطلب: بانک سوالات رشته حسابداری دانشگاه پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93