سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته هنر اسلامی نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید

 

دروس زیر

مبانی هنرهای تجسمی 2- هندسه مناظر و مرایا - مبانی هنر و جلوه های ان در قران - نمایش در ایران - مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی - حکمت هنر اسلامی - حکمت هنر اسلامی - شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 2- مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلام ایران 2 - تحقیق در هنر های اسلامی ایران - کنترل کیفی و استانداردهای هنری اسلامی ایران1 - شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنر اسلامی ⇓ نیمسال 94-93-2