سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته فن آوری اطلاعات-it نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید

دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات با پاسخنامه

 

دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات با پاسخنامه

'گرایش ها :

گرایش طراحی فن آوری اطلاعات-it ,نرم افزار ,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓فن آوری اطلاعات-it ⇓ نیمسال 94-93-2