سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

نمونه سوالات رشته جغرافیا (همه گرایشها) با پاسخ  از لینک های زیر دانلود نمایید تا نیمسال قبل

نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓

 

مثال

1-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 87-86-2 با پاسخ


2- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 88-87-1 با پاسخ


3- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 88-87-2 با پاسخ


4- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 89-88-1 با پاسخ


5- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 90-89-1 با پاسخ


6- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 90-89-2 با پاسخ


7- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 91-90-1 با پاسخ


8- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 91-90-2 با پاسخ


9- نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 92-91-1 با پاسخ


10-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 92-91-2 با پاسخ


11-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 93-92-1 با پاسخ


12-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 93-92-2 با پاسخ


13-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 94-93-1 با پاسخ


14-نمونه سوالات ⇓جغرافیا (همه گرایشها)⇓ نیمسال 94-93-2 با پاسخ