نمونه سوالات  پیام نور نیمسال دوم 93-92 (2-92-93) از طریق سامانه جامع به آدرس pndl.ir   در دسترس دانشجویان و سایر همکاران قرار دارد .

.  پیشنهاد ویژه ما به کافی نت ها و سایر مراکز از خرید بانک سوالات بی نیاز هستید فقط کافی است  به سامانه مراجعه و دانلود کنید .

لیست رشته ها در ادامه

 نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 کلیه دروس عمومی به سامانه دانلود افزود شد 

نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته ادبیات فارسی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته ادبیات عربی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته ادبیات انگلیسی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته مترجمی زبان به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته حقوق به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته الهیات به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته حسابدرای به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته های مدیریت به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته جغرافیا به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته علوم سیاسی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته علوم اجتماعی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته روانشناسی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته علوم تربیتی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته تاریخ به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته شیمی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته کشاورزی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته صنایع به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته زمین شناسی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته زیست شناسی به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته مهندسی کامپیوتر به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته فناوری اطلاعات به سامانه دانلود افزود شد
 
نمونه سوالات نیمسال دوم 93-92 رشته فیزیک به سامانه دانلود افزود شد
 • آب و هوا شناسی  چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان – چندبخشی  به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ فرهنگ ملل – چندبخشی  به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث – چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام – چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی  چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی – برادران چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی – خواهران چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری – جدید چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری – کارشناسی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • جغرافیای انسانی – شهری چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • جغرافیای انسانی- روستایی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • جغرافیای طبیعی – ژئومورفولوژی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • حسابداری چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • حسابداری – چندبخشی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • حقوق چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • روانشناسی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • زبان و ادبیات انگلیسی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • زبانشناسی و زبانهای خارجی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • ژئومورفولوژی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • شیمی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم اجتماعی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم اقتصادی – اقتصاد نظری چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم اقتصادی – نظری – چندبخشی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم تربیتی – آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم تربیتی – پیش دبستانی و دبستانی – چندبخشی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم تربیتی – مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم تربیتی – مدیریت برنامه ریزی آموزشی – چندبخشی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم تربیتی – مشاوره و راهنمایی – چندبخشی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم سیاسی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم کامپیوتر چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • علوم کامپیوتر – چندبخشی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • کتابداری چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • کتابداری و اطلاع رسانی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مدیریت بازرگانی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مدیریت جهانگردی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مدیریت دولتی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مدیریت صنعتی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی آب و خاک – چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی اقتصاد کشاورزی – چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی شیمی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی صنایع  چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی صنایع – چندبخشی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی علوم کشاورزی – چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی فناوری اطلاعات چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی کامپیوتر – نرم افزار – چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی مدیریت اجرایی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی معماری چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی مکانیک چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
 • مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست – چندبخشی چندبخشی به سامانه دانلود (pndl.ir)افزود شد
سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور