سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته هنرصناعی نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید 

 

'گرایش ها :

آبگینه-سفال-فلز-گرایش کاشی-گرایش منبت ومعرق-گرایش نساجی سنتی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓هنرصناعی⇓ نیمسال 94-93-2