سبد خرید

کالایی در سبد نیست

فهرست مطلب

دانلود نمونه سوالات و پاسخنامه و رشته مهندسی شیلات نیمسال های قبل را از لینک های زیر دانلود نمایید

گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

 

 

 

 

 

 

 

1-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 87-86-2


2- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 88-87-1


3- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 88-87-2


4- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 89-88-1


5- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 90-89-1


6- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 90-89-2


7- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 91-90-1


8- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 91-90-2


9- دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 92-91-1


10-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 92-91-2


11-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 93-92-1


12-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 93-92-2


13-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 94-93-1


14-دانلود سوالات و پاسخنامه رشته⇓ مهندسی شیلات ⇓ نیمسال 94-93-2