سوالات امتحان درس اندیشه اسلامی1 علوم انسانی کارشناسی پیام نور + پاسخ تستی

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1 به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1220584_1233030 : اندیشه اسلامی (1) علوم انسانی – تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی – تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش خواهران – تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش برادران – علوم ورزشی گرایش […]