سی ترم سوالات رشته الهیات(فقه و مبانی حقوق) پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

سوالات رشته حسابداری

بانک سوالات رشته الهیات(فقه و مبانی حقوق) با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 92-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی وتعدادترمهای موجودازسال 84 به بعدبرای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است بقیه ترمها از سال 80 تا 84 لیست که شامل 8 تا 10 ترم است در آینده نزدیک اضافه خواهد شد .

جهت دانلود به سامانه جامع دانلود مراجعه نمایید :سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور

1- صرف و نحو کاربردی1 2- منطق1 3- تاریخ اسلام 2 4 ترجمه عربی به فارسی-فارسی به عربی1 5- قرائت و درک مفاهیم متون فقهی و تفسیری6- منطق 27- منطق 28- زبان تخصصی 19- قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی10- مکالمه و محاضره 1(اسمی و بصری) 11- مبادی فقه12- ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی 13- ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی3 14- تفسیر 1 15- زبان تخصصی 2 16- فقه مقدماتی 1 17- اعراب قرآن 18- صرف و نحو کاربردی 4 19- مکالمه و محاضره 2(سمعی وبصری)20- قرائت و درک مفاهیم متون معاصر 21- کلام 1 22- فقه مقدماتی 2 23- آشنایی با ادیان بزرگ 24- تفسیر 2 25- مبادی اصول 26- مکالمه و محاضره 3(سمعی و بصری)27- تاریخ زبان و فرهنگ عربی 28- قرائت مطبوعات واستفاده از رادیو وتلویزیون 29- کلام 2 30- زبان تخصصی 3 31- احادیث فقهی32- آشنایی با کلیات علوم اسلامی(فلسفه وعرفان)33- متدولوژی(روش تحقیق)34- فقه 1 35- مبادی فقه و اصول 36- صرف2 37- روش تحقیق در علوم اسلامی 38- روش تحقیق در علوم اسلامی 39- کلیات فلسفه اسلامی40- قرائت و درک متون عربی41- مهارتهای ترجمه42- آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن43- قواعد فقه2 44- حقوق تجارت 1 45- تاریخ فقه و فقها 46- آیین دادرسی مدنی 47- حقوق کار 48- سیری در نهج البلاغه 49- صرف و نحو کاربردی 1 50- آیین دادرسی کیفری 51- فقه تطبیقی2 52- اصول فقه 4 53- فلسفه فقه 54- عربی مقدماتی 55- حقوق جزای خصوصی اسلام56- مبادی فقه واصول 57- مبانی جامعه شناسی 58- تاریخ فقه و فقها 1 59- فقه 2 60- آیات الاحکام 1 61- اصول فقه 1 62- علوم بلاغی 63- حقوق بین الملل اسلام 64- آیین دادرسی در اسلام 65- فقه 3 66- آیات الاحکام 2 67- تاریخ فقه و فقها 2 68- فقه مقارن 1 69- حقوق جزای عمومی اسلام 70- قواعد فقه مدنی 71- اصول فقه 2 72- فقه 4 73- اصول فقه 3 74- فقه مقارن 2 75- حقوق خانواده 76- آیین دادرسی مدنی 77- کلیات حقوق 78- صرف1 79- نحوکاربردی 1 80- نحوکاربردی 3 81- آشنایی با فقه 82- آشنایی با علوم قرآن و حدیث83- نحو کاربردی4 84- کلیات عرفان اسلامی 85- قواعد فقه 1 86- مباحثی از حقوق مدنی 87- آیات الاحکام 88- فقه تطبیقی1 89- قوق تجارت 2 90- فقه 5 91- حقوق ثبت 92- حقوق بین المللی عمومی و خصوصی 93- فقه6 94- منطق و فلسفه مقدماتی 95- تاریخ اسلام 2 96- فقه 2 97- تاریخ تحلیلی صدز اسلام 98- آیین دادرسی کیفری

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد دوره

تعداد دوره  با پاسخنامه

1

191497

صرف و نحو کاربردی 1

6دوره

4 دوره

2

1220019

منطق 1

16دوره

12دوره

3

191084

تاریخ اسلام 2

6دوره

4دوره

4

191501

ترجمه عربی به فارسی-فارسی به عربی 1

5دوره

2دوره

5

191515

صرف و نحو کاربردی 2

6دوره

3دوره

6

191520

قرائت و درک مفاهیم متون فقهی و تفسیری

5دوره

4دوره

7

1220028

منطق 2

12دوره

8دوره

8

1220018

زبان تخصصی 1

16دوره

12دوره

9

191536

قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی

6دوره

3دوره

10

191541

مکالمه و محاضره 1(اسمی و بصری)

6دوره

4دوره

11

191557

مبادی فقه

6دوره

3دوره

12

151562

صرف و نحو کاربردی 3

6دوره

2دوره

13

191578

ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی 2

4دوره

4دوره

14

191306

تفسیر 1

7دوره

5دوره

15

1220025

زبان تخصصی 2

16دوره

10دوره

16

191852

فقه مقدماتی 1

6دوره

3دوره

17

191584

اعراب قرآن

5دوره

3دوره

18

191599

صرف و نحو کاربردی 4

4دوره

2دوره

19

191601

قرائت و درک مفاهیم متون معاصر

6دوره

3دوره

20

191617

مکالمه و محاضره 2(سمعی وبصری)

6دوره

4دوره

21

1220033

کلام 1

17دوره

12دوره

22

191267

فقه مقدماتی 2

6دوره

2دوره

23

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

16دوره

13دوره

24

191622

مبادی اصول

6دوره

3دوره

25

191353

تفسیر 2

5دوره

3دوره

26

191617

مکالمه و محاضره 3(سمعی و بصری)

6دوره

4دوره

27

191643

تاریخ زبان و فرهنگ عربی

5دوره

3دوره

28

191659

قرائت مطبوعات واستفاده از رادیو وتلویزیون

6دوره

دوره

29

1220040

کلام 2

15دوره

12دوره

30

1220463

زبان تخصصی 3

12دوره

10دوره

31

191646

احادیث فقهی

6دوره

3دوره

32

191293

آشنایی با کلیات علوم اسلامی(فلسفه وعرفان)

6دوره

2دوره

33

1220567

فقه 1

11دوره

9دوره

34

191332

متدولوژی(روش تحقیق)

6دوره

3دوره

35

1220489

مبادی فقه و اصول

12دوره

8دوره

36

1220132

صرف2

11دوره

7دوره

37

1220134

نحو کاربردی 2

11دوره

9دوره

38

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

12دوره

10دوره

39

1220138

کلیات فلسفه اسلامی

11دوره

9دوره

40

1220140

قرائت و درک متون عربی

13دوره

10دوره

41

1220142

مهارتهای ترجمه

8دوره

4دوره

42

1220145

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

11دوره

6دوره

43

1220227

قواعد فقه2

9دوره

5دوره

44

1220229

تاریخ فقه و فقها

8دوره

7دوره

45

1220232

حقوق تجارت 1

9دوره

9دوره

46

1220234

آیین دادرسی مدنی

11دوره

9دوره

47

1220236

حقوق کار

12دوره

8دوره

48

1220143

سیری در نهج البلاغه

13دوره

10دوره

49

191497

صرف و نحو کاربردی 1

6دوره

3دوره

50

1220238

آیین دادرسی کیفری

10دوره

8دوره

51

1220240

فقه تطبیقی2

11دوره

6دوره

52

1220282

اصول فقه 4

8دوره

4دوره

53

1220284

فلسفه فقه

10دوره

5دوره

54

1230021

عربی مقدماتی

8دوره

3دوره

55

1220077

حقوق جزای خصوصی اسلام

17دوره

10دوره

56

1220023

مبادی فقه واصول

12دوره

7دوره

57

191079

مبانی جامعه شناسی

5دوره

3دوره

58

191374

تاریخ فقه و فقها 1

6دوره

4دوره

59

1220570

فقه 2

15دوره

12دوره

60

191395

آیات الاحکام 1

12دوره

8دوره

61

1220079

اصول فقه 1

15دوره

7دوره

62

1220080

علوم بلاغی

12دوره

9دوره

63

191724

حقوق بین الملل اسلام

6دوره

3دوره

64

191731

آیین دادرسی در اسلام

6دوره

3دوره

65

1220571

فقه 3

15دوره

7دوره

66

191429

آیات الاحکام 2

7دوره

4دوره

67

191434

تاریخ فقه و فقها 2

8دوره

3دوره

68

191750

فقه مقارن 1

8دوره

5دوره

69

1220085

حقوق جزای عمومی اسلام

9دوره

6دوره

70

191771

قواعد فقه مدنی

8دوره

5دوره

71

1220087

اصول فقه 2

15دوره

7دوره

72

1220491

فقه 4

16دوره

9دوره

73

1220230

اصول فقه 3

11دوره

9دوره

74

191810

فقه مقارن 2

8دوره

6دوره

75

191826

حقوق خانواده

8دوره

5دوره

76

1220092

حقوق تطبیقی

16دوره

8دوره

77

1220093

کلیات حقوق

15دوره

7دوره

78

1220131

صرف1

13دوره

9دوره

79

1220133

نحوکاربردی 1

7دوره

4دوره

80

1220135

نحوکاربردی 3

9دوره

5دوره

81

1220137

آشنایی با فقه

11دوره

7دوره

82

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

9دوره

5دوره

83

1220488

نحو کاربردی4

10دوره

6دوره

84

1220144

کلیات عرفان اسلامی

11دوره

7دوره

85

1220225

قواعد فقه 1

8دوره

5دوره

86

1220228

مباحثی از حقوق مدنی

10دوره

7دوره

87

1220231

آیات الاحکام

11دوره

6دوره

88

1220233

فقه تطبیقی1

10دوره

8دوره

89

1220235

حقوق تجارت 2

9دوره

6دوره

90

1220237

فقه 5

10دوره

8دوره

91

1220239

حقوق ثبت

10دوره

6دوره

92

1220281

حقوق بین المللی عمومی و خصوصی

9دوره

7دوره

93

1220283

فقه6

11دوره

8دوره

94

1220442

منطق و فلسفه مقدماتی

9دوره

5دوره

95

191037

تاریخ اسلام 2

0دوره

0دوره

96

1220570

فقه 2

14دوره

7دوره

97

1220285

تاریخ تحلیلی صدز اسلام

8دوره

5دوره

98

1220238

آیین دادرسی کیفری

10دوره

6دوره

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود کد امنیتی *از محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کپچا را تکمیل کنید.