سی ترم سوالات رشته الهیات(علوم قرآن و حدیث)پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

سوالات رشته حسابداری

بانک سوالات رشته الهیات(علوم قران و حدیث) با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 92-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی وتعدادترمهای موجودازسال 84 به بعدبرای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است بقیه ترمها از سال 80 تا 84 لیست که شامل 8 تا 10 ترم است در آینده نزدیک اضافه خواهد شد .

جهت دانلود به سامانه جامع دانلود مراجعه نمایید :سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور1- تاریخ اسلام 1(6دوره)2- صرف و نحو کاربردی 1(6دوره)3- منطق 1(16دوره)4- تاریخ اسلام 2(6دوره)5- ترجمه ازعربی به فارسی وفارسی به عربی 1(5دوره)6- صرف و نحو کاربردی 2(6دوره)7- قرائت و درک مفاهیم متون فقهی و تفسیری(5دوره)8- منطق 2(12دوره)9- زبان تخصصی 1(16دوره)10- قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی11(6دوره)- مکالمه و محاضره 1(6دوره)12- فقه مقدماتی(6دوره)13- صرف و نحو کاربردی 3(6دوره)14- اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم)(19دوره)15- اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم)16- فقه مقدماتی 2(6دوره) 18- اعراب قرآن(5دوره)19- صرف و نحو کاربردی 4(4دوره)20- قرائت و درک مفاهیم متون معاصر(6دوره)21- مکالمه و محاضره 2(6دوره)22- کلام 1(17دوره)23- زبان تخصصی 3(12دوره)24- آشنایی با ادیان بزرگ(16دوره)25- مبادی فقه(6دوره)26- تفسیر 2(5دوره)27- مکالمه و محاضره 3(6دوره)28- تاریخ زبان و فرهنگ عربی(5دوره)29- قرائت مطبوعات واستفاده ازرادیو وتلویزیون(6دوره)30- کلام 2(15دوره)31- درایه الحدیث(12دوره)32- مبادی اصول(6دوره)33- آشنایی با کلیات علوم اسلامی(6دوره)34- مبادی فقه واصول(13دوره)35- صرف 1(14دوره)36- نحو کاربردی1(7دوره)37- نحو کاربردی 3(9دوره)38- آشنایی با فقه(11دوره)39- آشنایی با علوم قرآن و حدیث(9دوره)40- نحو کاربردی4(10دوره)41- سیری در نهج البلاغه(11دوره)42- تفسیر ترتیبی قرآن کریم1(9دوره)43- تفسیر ترتیبی قرآن کریم1()44- مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم2(6دوره)45- اهل البیت در قرآن وحدیث(9دوره)46- تفسیر ترتیبی قرآن کریم 3(8دوره)47- کلیات علم رجال(8دوره)48- تفسیر ترتیبی قرآن کریم4(7دوره)49- بلاغت قرآن کریم 2(7دوره)50- تاریخ تحلیلی صدراسلام(8دوره)51- تفسیر موضوعی قرآن کریم 1(10دوره)52- بلاغت قرآن کریم 1(10دوره)53- جوامع حدیثی(7دوره)54- تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی(8دوره)55- منطق و فلسفه مقدماتی(9دوره)56- فقه 1(12دوره)57- متدولوژی (روش تحقیق)(6دوره)58- مبانی جامعه شناسی(5دوره)59- تاریخ قرآن 1(15دوره)60- تاریخ قرآن 2(13دوره)61- تاریخ تفسیر قرآن کریم(13دوره)62- علوم قرآنی 1(7دوره)63- تفسیر قرآن کریم 1(6دوره)64- تاریخ حدیث(12دوره)65- علوم بلاغی(14دوره)66- تفسیر قرآن کریم 2(5دوره)67- علوم قرآنی 2(9دوره)68- تاریخ تفسیر قرآن کریم 2(12دوره)69- علوم بلاغت 1(5دوره)70- فقه الحدیث 1(11دوره)71- تاثیر قرآن کریم درپیدایش علوم ادبی(6دوره)72- تفسیر قرآن کریم 3(5دوره)73- علوم قرآنی 3(5دوره)74- تاریخ تفسیر قرآن کریم 3(5دوره)75- مروری بر نهج البلاغه(5دوره)76- مروری بر نهج البلاغه(5دوره)77- فقه الحدیث 2(11دوره)78- اهل بیت در قرآن و حدیث(10دوره)79- علوم بلاغی(15دوره)80- صرف 2(11دوره)81- نحو کاربردی 2(11دوره)82- روش تحقیق در علوم اسلامی(12دوره)83- کلیات فلسفه اسلامی(11دوره)84- قرائت و درک متون عربی(13دوره)85- مهارتهای ترجمه(8دوره)86- کلیات عرفان اسلامی(11دوره)87- مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم1(6دوره)88- مفردات قرآن کریم(6دوره)89- مبانی نقد و فهم حدیث(7دوره)90- مبانی نقد و فهم حدیث()91- قرآن و درک متون تفسیری(9دوره)92- شناخت نهج البلاغه1(10دوره)93- علوم قرآنی 4(6دوره)94- شناخت نهج البلاغه2(10دوره)95- تفسیر موضوعی قرآن کریم2(7دوره)96- قرآن و خاورشناسان(9دوره)97- شناخت ادعیه اهل بیت (ع)(9دوره)98- عربی مقدماتی(8دوره)99- سیری درنهج البلاغه(14دوره)

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد دوره

تعداد دوره   با پاسخنامه

1

191037

تاریخ اسلام 1

6دوره

5دوره

2

191497

صرف و نحو کاربردی 1

6دوره

4دوره

3

1220019

منطق 1

16دوره

10دوره

4

19108

تاریخ اسلام 2

6دوره

5دوره

5

191501

ترجمه ازعربی به فارسی وفارسی به عربی 1

5دوره

5دوره

6

191515

صرف و نحو کاربردی 2

6دوره

5دوره

7

191520

قرائت و درک مفاهیم متون فقهی و تفسیری

5دوره

5دوره

8

1220028

منطق 2

12دوره

7دوره

9

1220018

زبان تخصصی 1

16دوره

10دوره

10

191536

قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی

6دوره

5دوره

11

19154

مکالمه و محاضره 1

6دوره

5دوره

12

191852

فقه مقدماتی 1

6دوره

5دوره

13

191562

صرف و نحو کاربردی 3

6دوره

5دوره

14

191578

ترجمه ازعربی به فارسی وفارسی به عربی 2

4دوره

4دوره

15

1233033

اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم)

19دوره

13دوره

16

1220025

زبان تخصصی 2

16دوره

12دوره

17

191267

فقه مقدماتی 2

6دوره

5دوره

18

191583

اعراب قرآن

5دوره

5دوره

19

191599

صرف و نحو کاربردی 4

4دوره

4دوره

20

191601

قرائت و درک مفاهیم متون معاصر

6دوره

5دوره

21

191617

مکالمه و محاضره 2

4دوره

5دوره

22

1220033

کلام 1

12دوره

12دوره

23

1220464

زبان تخصصی 3

11دوره

11دوره

24

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

17دوره

17دوره

25

191557

مبادی فقه

3دوره

3دوره

26

191353

تفسیر 2

6دوره

6دوره

27

191638

مکالمه و محاضره 3

5دوره

5دوره

28

191643

تاریخ زبان و فرهنگ عربی

4دوره

4دوره

29

191659

قرائت مطبوعات واستفاده ازرادیو وتلویزیون

4دوره

4دوره

30

1220040

کلام 2

12دوره

12دوره

31

1220097

درایه الحدیث

7دوره

7دوره

32

191622

مبادی اصول

5دوره

5دوره

33

191293

آشنایی با کلیات علوم اسلامی

5دوره

5دوره

34

1220023

مبادی فقه واصول

10دوره

10دوره

35

1220131

صرف 1

8دوره

8دوره

36

1220133

نحو کاربردی1

5دوره

5دوره

37

1220135

نحو کاربردی 3

8دوره

8دوره

38

1220137

آشنایی با فقه

8دوره

8دوره

39

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

4دوره

4دوره

40

1220141

نحو کاربردی4

4دوره

9دوره

41

1220143

سیری در نهج البلاغه

9دوره

11دوره

42

1220145

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

10دوره

10دوره

43

1220177

تفسیر ترتیبی قرآن کریم1

3دوره

3دوره

44

1220179

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم2

5دوره

5دوره

45

1220182

اهل البیت در قرآن وحدیث

4دوره

4دوره

46

1220185

تفسیر ترتیبی قرآن کریم 3

3دوره

3دوره

47

1220187

کلیات علم رجال

4دوره

4دوره

48

1220189

تفسیر ترتیبی قرآن کریم4

1دوره

1دوره

49

1220195

بلاغت قرآن کریم 2

2دوره

2دوره

50

1220285

تاریخ تحلیلی صدراسلام

5دوره

5دوره

51

1220191

تفسیر موضوعی قرآن کریم 1

7دوره

13دوره

52

1220193

بلاغت قرآن کریم 1

3دوره

4دوره

53

1220196

جوامع حدیثی

2دوره

4دوره

54

1220198

تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی

2دوره

7دوره

55

1220442

منطق و فلسفه مقدماتی

1دوره

4دوره

56

1220569

فقه 1

11دوره

7دوره

57

191332

متدولوژی (روش تحقیق)

5دوره

5دوره

58

191079

مبانی جامعه شناسی

5دوره

2دوره

59

1220480

تاریخ قرآن 1

10دوره

2دوره

60

1220098

تاریخ قرآن 2

8دوره

3دوره

61

1220099

تاریخ تفسیر قرآن کریم 1

9دوره

3دوره

62

1220176

علوم قرآنی 1

5دوره

3دوره

63

1220099

تفسیر قرآن کریم 1

9دوره

5دوره

64

1220102

تاریخ حدیث

10دوره

3دوره

65

1220481

علوم بلاغی

13دوره

13دوره

66

191949

تفسیر قرآن کریم 2

4دوره

8دوره

67

191954

علوم قرآنی 2

4دوره

8دوره

68

1220105

تاریخ تفسیر قرآن کریم 2

7دوره

7دوره

69

192182

علوم بلاغت 1

4دوره

9دوره

70

1220053

فقه الحدیث 1

7دوره

9دوره

71

191975

تاثیر قرآن کریم درپیدایش علوم ادبی

5دوره

7دوره

72

19190

تفسیر قرآن کریم 3

2دوره

8دوره

73

1220184

علوم قرآنی 3

3دوره

6دوره

74

192007

تاریخ تفسیر قرآن کریم 3

2دوره

6دوره

75

192198

علوم بلاغت 2

3دوره

3دوره

76

122054

مروری بر نهج البلاغه

3دوره

3دوره

77

1220057

فقه الحدیث 2

5دوره

2دوره

78

1220182

اهل بیت در قرآن و حدیث

3دوره

4دوره

79

1220080

علوم بلاغی

13دوره

4دوره

80

1220132

صرف 2

8دوره

4دوره

81

1220134

نحو کاربردی 2

8دوره

4دوره

82

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

7دوره

4دوره

83

1220138

کلیات فلسفه اسلامی

9دوره

3دوره

84

1220140

قرائت و درک متون عربی

13دوره

0دوره

85

1220142

مهارتهای ترجمه

7دوره

11دوره

86

1220144

کلیات عرفان اسلامی

8دوره

13دوره

87

1220487

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم1

6دوره

4دوره

88

1220178

مفردات قرآن کریم

6دوره

4دوره

89

1220181

تفسیر ترتیبی قرآن کریم2

3دوره

7دوره

90

1220183

مبانی نقد و فهم حدیث

3دوره

4دوره

91

1220186

قرآن و درک متون تفسیری

2دوره

7دوره

92

1220188

شناخت نهج البلاغه1

4دوره

5دوره

93

1220190

علوم قرآنی 4

4دوره

2دوره

94

1220192

شناخت نهج البلاغه2

4دوره

2دوره

95

1220194

تفسیر موضوعی قرآن کریم2

4دوره

3دوره

96

1220197

قرآن و خاورشناسان

4دوره

3دوره

97

1220199

شناخت ادعیه اهل بیت (ع)

3دوره

3دوره

98

1230021

عربی مقدماتی

0دوره

5دوره

99

1220143

سیری درنهج البلاغه

11دوره

3دوره

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود کد امنیتی *از محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کپچا را تکمیل کنید.