سی ترم سوالات رشته الهیات(ادیان و عرفان) پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

سوالات رشته حسابداری

بانک سوالات رشته الهیات(ادیان و عرفان) با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 92-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی وتعدادترمهای موجودازسال 84 به بعدبرای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است بقیه ترمها از سال 80 تا 84 لیست که شامل 8 تا 10 ترم است در آینده نزدیک اضافه خواهد شد .

جهت دانلود به سامانه جامع دانلود مراجعه نمایید :سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور1-صرف یک( 12 دوره)2-نحو کاربردی یک(7 دوره)3-کلام یک(15 دوره)4-اشنای با علوم قران و حدیث(9دوره)5-منطق یک(16دوره)6-صرف دو(10دوره)7-محو کاربردی دو(10دوره)8- کلام دو(15 دوره)9-منطق  دو(11دوره)10-مبادی فقه و اصول(10دوره)11-نحو کاربردی سه(9 دوره)12-قرائت و درک ومتون عربی(11دوره)13-روش تحقیق در علوم اسلامی(11دوره)14-اشنایی با فقه(9دوره)15-کلیات فلسفه اسلامی(10دوره)16-اشنای با تاریخ و روشهای تفسیر قران(13دوره)17-زبان تخصصی یک(17دوره)18-نحو کاربردی 4(11دوره)19-علوم بلاغی(16دوره)20-مهارتهای ترجمه(8دوره)21-سیری در تمدن اسلامی(2دوره)22-سیری در نهج البلاغه(19239)23-زبان تخصصی2(17دوره)24-کلیات عرفان اسلامی(13دوره)25-اشنایی با ادیان بزرگ(17دوره)26-عرفان نظری (8دوره)27-تاریخ تصرف یک(5دوره)28-متون عرفانی فارسی یک(6دوره)29-متون دینی به زبان خارجه یک(6دوره)30-عربی مقدماتی (8دوره)31-تاریخ تحلیلی صدر اسلام (8دوره)32-روش مطالعات دینی یک(6دوره)33-اشنای با کلیات علم کلام (6دوره)34-تاریخ فلسفه اسلامی یک(8 دوره)35-عرفان عملی(4دوره)36-تاریخ تصوف دو(5دوره)37-متون عرفانی فارس دو(7دوره)39-متون دینی به زبان خارجه دو(4دوره)40-متون عرفانی عربی یک (8دوره)41-تاریخ فلسفه اسلامی دو(8دوره)42-تاربخ فرق اسلامی یک (8دوره)43-ادیان ایران پیش از اسلام دو(5دوره)44-متون دینی به زبان خارجه سه(5دوره)45-روش مطالعات دینی دو(7دوره)46-ادیان هند یک(9دوره)47-متون عرفانی عربی دو (7دوره)48-تاریخ فلسفه غرب یک (13دوره)49-ادیان ابتدای و قدیم(9دوره)50-دین یهود(7دوره)51-تاریخ فرق اسلامی دو(6دوره)52-ادیان هند دو(6دوره)53-متون عرفانی به زبان خارجه یک(7دوره)54-دین خاور دور (9دوره)55-مسیحیت(8دوره)56-تاریخ فلسفه غرب دو(11دوره)57-دین بودا(7دوره)58-فلسفه دین (8دوره)59-اشنای با سنتهای عرفانی غیر اسلامی (8دوره)60-متون عرفانی به زبان خارجه دو(6دوره)61-مبادی فقه و اصول(11دوره)62-منطق و فلسفه مقدماتی(9دوره)

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد دوره

تعداد دوره   با پاسخنامه

1

1220131

صرف 1

17دوره

6دوره

2

1220133

نحو کاربردی 1

8دوره

4دوره

3

1220033

کلام 1

21دوره

12دوره

4

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

9دوره

5دوره

5

1220019

منطق 1

16دوره

10دوره

6

1220132

صرف 2

12دوره

7دوره

7

1222039

نحو کاربردی 2

11دوره

5دوره

8

1220040

کلام 2

16دوره

12دوره

9

1220028

منطق 2

13دوره

8دوره

10

1220023

مبادی فقه و اصول

14دوره

9دوره

11

220135

نحو کاربردی 3

10دوره

8دوره

12

1220140

قرائت و درک متون عربی

15دوره

9دوره

13

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

13دوره

6دوره

14

1220137

آشنایی با فقه

13دوره

7دوره

15

1220138

کلیات فلسفه اسلامی

12دوره

7دوره

16

1220145

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

13دوره

9دوره

17

1220018

زبان تخصصی 1

17دوره

10دوره

18

1220141

نحو کاربردی 4

11دوره

8دوره

19

1220080

علوم بلاغی

16دوره

10دوره

20

1220142

مهارتهای ترجمه

8دوره

7دوره

21

19230

سیری در تمدن اسلامی

2دوره

0دوره

22

1220143

سیری در نهج البلاغه

15دوره

11دوره

23

1220025

زبان تخصصی 2

17دوره

12دوره

24

1220144

کلیات عرفان اسلامی

13دوره

8دوره

25

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

17دوره

14دوره

26

1220146

عرفان نظری

8دوره

3دوره

27

1220138

تاریخ تصوف (1)

5دوره

8دوره

28

1220148

متون عرفانی فارسی(1)

6دوره

3دوره

29

1220150

متون دینی به زبان خارجی(1)

6دوره

4دوره

30

99755

عربی مقدماتی

8دوره

0دوره

31

1220285

تاریخ تحلیلی صدراسلام

8دوره

5دوره

32

1220149

روش مطالعات دینی(1)

6دوره

3دوره

33

1220151

اشنای با کلیات علم کلام

6دوره

2دوره

34

1220113

تاریخ فلسفه اسلامی یک

8دوره

3دوره

35

1220152

عرفان عملی

4دوره

3دوره

36

1220152

عرفان عملی

4دوره

3دوره

37

1220153

تاریخ تصوف (2)

5دوره

3دوره

38

1220154

متون عرفانی فارسی (2)

7دوره

1دوره

39

1220156

متون دینی به زبان خارجی (2)

4دوره

1دوره

40

1220163

متون عرفانی عربی (1)

8دوره

4دوره

41

1220155

تاریخ فلسفه اسلامی (2)

9دوره

4دوره

42

1220162

تاریخ فرق اسلامی (1)

8دوره

2دوره

43

1220157

ادیان ایران پیش از اسلام (2)

7دوره

3دوره

44

1220159

متون دینی به زبان خارجه( 3)

5دوره

0دوره

45

1220273

روشهای مطالعات دینی(2)

7دوره

1دوره

46

1220160

ادیان هند (1)

9دوره

3دوره

47

1220165

متون عرفانی عربی (2)

7دوره

1دوره

48

1220506

تاریخ فلسفه غرب (1)

15دوره

9دوره

49

1220158

ادیان ابتدایی و قدیم

9دوره

2دوره

50

1220172

دین یهود

7دوره

4دوره

51

1220166

تاریخ فرق اسلامی (2)

6دوره

1دوره

52

1220164

ادیان هند (2)

8دوره

3دوره

53

1220167

متون عرفانی به زبان خارجی (1)

7دوره

2دوره

54

1220161

دین خاور دور

9دوره

3دوره

55

1220174

مسیحیت

8دوره

2دوره

56

1220116

تاریخ فلسفه غرب (2)

15دوره

8دوره

57

1220171

دین بودا

7دوره

4دوره

58

1220173

فلسفه دین

13دوره

5دوره

59

1220169

آشنایی با سنتهای عرفانی غیر اسلامی

8دوره

3دوره

60

1220170

متون عرفانی به زبان خارجی (2)

6دوره

4دوره

61

1220023

مبادی فقه واصول

15دوره

9دوره

62

1220422

منطق وفلسفه مقدماتی

9دوره

1دوره

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود کد امنیتی *از محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کپچا را تکمیل کنید.