سی ترم سوالات رشته الهیات(فلسفه و کلام) پیام نور با پاسخنامه از سال80 تا93

سوالات رشته حسابداری

بانک سوالات رشته الهیات(فلسفه و کلام) با پاسخنامه 30 نیمسال از سال 92-80 شامل تمایی دروس مرتبط با این رشته بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی وتعدادترمهای موجودازسال 84 به بعدبرای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است بقیه ترمها از سال 80 تا 84 لیست که شامل 8 تا 10 ترم است در آینده نزدیک اضافه خواهد شد .

جهت دانلود به سامانه جامع دانلود مراجعه نمایید :سامانه جامع دانلود سوالات پیام نور

1-تاریخ اسلام 1(6دوره)2- صرف و نحو کاربردی 1(6دوره)3- منطق 1(16دوره)4- تاریخ اسلام 2(6دوره)5- صرف و نحو کاربردی 2(6دوره)6- قرائت و درک مفاهیم متون فقهی و تفسیری(5دوره)7- منطق 2(11دوره)8- زبان تخصصی 1(15دوره)9- قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی(7دوره)10- مکالمه و محاضره 1(6دوره)11- فقه مقدماتی 1(6دوره)12- صرف و نحو کاربردی 3(6دوره)13- تفسیر 1(7دوره)14- ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی 1(5دوره)15- مبانی جامعه شناسی(5دوره)16- زبان تخصصی 2(15دوره)17- فقه مقدماتی 2(7دوره)18- صرف و نحو کاربردی 4(4دوره)19- ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی 2(4دوره)20- کلام 1(15دوره)21- مکالمه و مخاصره 2(6دوره)22- قرائت و درک مفاهیم متون معاصر(6دوره)23- کلام 2(15دوره)24- زبان تخصصی 3(12دوره)25- مبادی فقه(6دوره)26- تفسیر 2(5دوره)27- مکالمه و محاضره 3(6دوره)28- تاریخ و زبان و فرهنگ عربی(5دوره)29- قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو و تلویزیون(6دوره)30- آشنایی با ادیان بزرگ(15دوره)31- اعراب قرآن(5دوره)32- مبادی فقه و اصول(10دوره)33- صرف1(12دوره)34- نحو کاربردی 1(7دوره)35- آشنایی با فقه(9دوره)36- آشنایی با علوم قرآن و حدیث(9دوره)37- نحو کاربردی 4(9دوره)38- سیری در نهج البلاغه(11دوره)39- آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن(9دوره)40- فلسفه دین(8دوره)41- حکمت متعالیه 1(7دوره)42- حکمت متعالیه2(5دوره)43- حکمت مشاء 1(7دوره)44- حکمت متعالیه 3(8دوره)45- فلسفه اخلاق(7دوره)46- نحوکاربردی 3(9دوره)47- حکمت متعالیه 4(8دوره)48- منطق جدید 1(8دوره)49- عرفان نظری 1(9دوره)50- فلسفه تطبیقی(5دوره)51- منطق جدید 2(7دوره)52- عرفان نظری(6دوره) 253- منطق و فلسفه مقدماتی(9دوره)54- منطق 1(تخصصی)(2دوره)55- مبادی اصول(6دوره)56- آشنایی با کلیات علوم اسلامی(عرفان و فلسفه)(6دوره)57- تاریخ فلسفه غرب 1(12دوره)58- متدولوژی (روش تحقیق)(6دوره)59- منطق 2 (تخصصی)(6دوره)60- کلام 1 (تخصصی)(4دوره)61- تاریخ فلسفه غرب 2(11دوره)62- تاریخ فلسفه اسلامی(4دوره)63- فلسفه اسلامی 1(3دوره)64- علوم بلاغی(14دوره)65- منطق 3 (تخصصی)(9دوره)66- منطق 3 (تخصصی)(9دوره)67- فلسفه اسلامی 2(1دوره)68- حکمت عملی 1(2دوره)69- متون فلسفی به زبان خارجی(3دوره)70- کلام 3 (تخصصی)(9دوره)71- فلسفه اسلامی 3(3دوره)72- حکمت عملی 2(1دوره)73- عرفان(3دوره)74- تاریخ فلسفه اسلامی 1(6دوره)75- صرف2(10دوره)76- نحو کاربردی2(10دوره)77- روش تحقیق در علوم اسلامی(11دوره)78- کلیات فلسفه اسلامی(10دوره)79- قرائت و درک متون عربی-متون عربی4(11دوره)80- مهارتهای ترجمه(8دوره)81- کلیات عرفان اسلامی(10دوره)82- تاریخ فلسفه اسلامی 2(8دوره)83- زبان تخصصی 4(8دوره)84- کلام 4(8دوره)85- تاریخ فلسفه اسلامی 3(7دوره)86- حکمت مشاء 2(7دوره)87- مسائل کلامی جدید 1(6دوره)88- حکمت اشراق1(8دوره)89- فلسفه معاصر(7دوره)90- فلسفه علم(6دوره)91- منطق 4(7دوره)92- منطق 4(7دروه)93- مسائل کلامی جدید 2(6دوره)94- عربی مقدماتی(8دوره)

 

ردیف

کد درس

نام درس

تعداد دوره

تعداد دوره  با پاسخنامه

1

191037

تاریخ اسلام 1

6دوره

5دوره

2

191497

صرف و نحو کاربردی 1

6دوره

5دوره

3

1220019

منطق 1

16دوره

13دوره

4

191084

تاریخ اسلام 2

6دوره

5دوره

5

191501

صرف و نحو کاربردی 2

6دوره

5دوره

6

191515

قرائت و درک مفاهیم متون فقهی و تفسیری

5دوره

5دوره

7

191520

منطق 2

12دوره

9دوره

8

1220028

زبان تخصصی 1

16دوره

13دوره

9

1220018

قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی

7دوره

5دوره

10

191536

مکالمه و محاضره 1

6دوره

5دوره

11

19154

فقه مقدماتی 1

6دوره

5دوره

12

191852

صرف و نحو کاربردی 3

6دوره

6دوره

13

191562

تفسیر 1

7دوره

4دوره

14

191578

ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی 1

5دوره

6دوره

15

1233033

مبانی جامعه شناسی

5دوره

5دوره

16

1220025

زبان تخصصی 2

16دوره

12دوره

17

191267

فقه مقدماتی 2

7دوره

5دوره

18

191583

صرف و نحو کاربردی 4

4دوره

5دوره

19

191599

ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی 2

4دوره

4دوره

20

191601

کلام 1

17دوره

13دوره

21

191617

مکالمه و مخاصره 2

6دوره

5دوره

22

1220033

قرائت و درک مفاهیم متون معاصر

6دوره

5دوره

23

1220464

کلام 2

15دوره

12دوره

24

1220037

زبان تخصصی 3

12دوره

11دوره

25

191557

مبادی فقه

6دوره

5دوره

26

191353

تفسیر 2

5دوره

5دوره

27

191638

مکالمه و محاضره 3

6دوره

6دوره

28

191643

تاریخ و زبان و فرهنگ عربی

5دوره

5دوره

29

191659

قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو و تلویزیون

6دوره

5دوره

30

1220040

آشنایی با ادیان بزرگ

16دوره

13دوره

31

1220097

اعراب قرآن

5دوره

5دوره

32

191622

مبادی فقه و اصول

12دوره

10دوره

33

191293

صرف1

13دوره

8دوره

34

1220023

نحو کاربردی 1

7دوره

4دوره

35

1220131

آشنایی با فقه

11دوره

7دوره

36

1220133

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

9دوره

7دوره

37

1220135

نحو کاربردی 4

10دوره

8دوره

38

1220137

سیری در نهج البلاغه

13دوره

10دوره

39

1220139

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

11دوره

11دوره

40

1220141

فلسفه دین

9دوره

5دوره

41

1220143

حکمت متعالیه 1

8دوره

3دوره

42

1220145

حکمت متعالیه2

6دوره

3دوره

43

1220177

حکمت مشاء 1

8دوره

4دوره

44

1220179

حکمت متعالیه 3

9دوره

2دوره

45

1220182

فلسفه اخلاق

8دوره

4دوره

46

1220185

نحوکاربردی 3

9دوره

8دوره

47

1220187

حکمت متعالیه 4

9دوره

1دوره

48

1220189

منطق جدید 1

10دوره

2دوره

49

1220195

عرفان نظری 1

10دوره

2دوره

50

1220285

فلسفه تطبیقی

6دوره

2دوره

51

1220191

منطق جدید 2

8دوره

2دوره

52

1220193

عرفان نظری 2

7دوره

2دوره

53

1220196

منطق و فلسفه مقدماتی

9دوره

1دوره

54

1220198

منطق 1(تخصصی)

2دوره

4دوره

55

1220442

مبادی اصول

6دوره

5دوره

56

1220569

آشنایی با کلیات علوم اسلامی(عرفان و فلسفه)

6دوره

6دوره

57

191332

تاریخ فلسفه غرب 1

13دوره

12دوره

58

191079

متدولوژی (روش تحقیق)

6دوره

5دوره

59

1220480

منطق 2 (تخصصی)

7دوره

5دوره

60

1220098

کلام 1 (تخصصی)

4دوره

1دوره

61

1220099

تاریخ فلسفه غرب 2

13دوره

10دوره

62

1220176

تاریخ فلسفه اسلامی

4دوره

4دوره

63

1220099

فلسفه اسلامی 1

3دوره

3دوره

64

1220102

علوم بلاغی

15دوره

12دوره

65

1220481

منطق 3 (تخصصی)

10دوره

3دوره

66

191949

منطق 3 (تخصصی)

3دوره

3دوره

67

191954

فلسفه اسلامی 2

1دوره

0دوره

68

1220105

حکمت عملی 1

2دوره

0دوره

69

192182

متون فلسفی به زبان خارجی

3دوره

1دوره

70

1220053

کلام 3 (تخصصی)

11دوره

4دوره

71

191975

فلسفه اسلامی 3

3دوره

1دوره

72

19190

حکمت عملی 2

1دوره

2دوره

73

1220184

عرفان

3دوره

1دوره

74

192007

تاریخ فلسفه اسلامی 1

7دوره

3دوره

75

192198

صرف2

11دوره

8دوره

76

122054

نحو کاربردی2

11دوره

7دوره

77

1220057

روش تحقیق در علوم اسلامی

12دوره

7دوره

78

1220182

کلیات فلسفه اسلامی

11دوره

9دوره

79

1220080

قرائت و درک متون عربی-متون عربی4

13دوره

9دوره

80

1220132

مهارتهای ترجمه

8دوره

7دوره

81

1220134

کلیات عرفان اسلامی

12دوره

8دوره

82

1220136

تاریخ فلسفه اسلامی 2

9دوره

5دوره

83

1220138

زبان تخصصی 4

9دوره

2دوره

84

1220140

کلام 4

9دوره

1دوره

85

1220142

تاریخ فلسفه اسلامی 3

9دوره

4دوره

86

1220144

حکمت مشاء 2

8دوره

2دوره

87

1220487

مسائل کلامی جدید 1

7دوره

3دوره

88

1220178

حکمت اشراق1

10دوره

3دوره

89

1220181

فلسفه معاصر

8دوره

2دوره

90

1220183

فلسفه علم

7دوره

1دوره

91

1220186

حکمت اشراق 2

8دوره

2دوره

92

1220188

منطق 4

8دوره

1دوره

93

1220190

مسائل کلامی جدید 2

7دوره

1دوره

94

1220192

عربی مقدماتی

8دوره

0دوره

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود کد امنیتی *از محدودیت زمانی فراتر رفت. لطفا یک بار دیگر کپچا را تکمیل کنید.