دانلود سوالات درس 1233026 علوم پایه و مهندسی پیام نور با پاسخنامه

اندیشه اسلامی 2 به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: کد درس :1233026 نام درس:اندیشه اسلامی 2 علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت […]

دانلود سوالات درس اندیشه اسلامی 1 علوم پایه و مهندسی پیام نور با پاسخنامه

اندیشه اسلامی 1 به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233025| اندیشه اسلامی 1 علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – مهندسی […]

دانلود سوالات فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) علوم پایه پیام نور با پاسخنامه

 فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1211410 : فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) علوم پایه و مهندسی – […]

دانلود سوالات درس فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) علوم انسانی پیام نور با پاسخنامه

فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233033-1220498:فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) علوم انسانی – ارتباط […]

دانلود سوالات درس اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) علوم انسانی پیام نور با پاسخنامه

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233033-1220498:اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) علوم انسانی – ارتباط تصویری – عکاسی – صنایع دستی […]

دانلود سوالات درس اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) علوم پایه و مهندسی پیام نور با پاسخنامه

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233029:اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – مهندسی […]

سوالات امتحان درس آیین زندگی(اخلاق کاربردی) علوم پایه و مهندسی پیام نور + پاسخ

آیین زندگی (اخلاق کاربردی) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233027:آیین زندگی (اخلاق کاربردی) علوم پایه و مهندسی – مهندسی مدیریت پروژه – […]

سوالات امتحان درس آیین زندگی(اخلاق کاربردی) علوم انسانی پیام نور + پاسخ تستی

 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1220433: آیین زندگی (اخلاق کاربردی) علوم انسانی – تربیت بدنی و علوم ورزشی […]

سوالات امتحان درس اندیشه اسلامی 2 علوم انسانی کارشناسی پیام نور + پاسخ تستی

اندیشه اسلامی 2 به صورت همزمان برای رشته های زیر دانشگاه پیام نور برگزار شده است: 1233026_1233031: اندیشه اسلامی (2) علوم انسانی – تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش تربیت […]